پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید  ایجاد آنزیم های اورئاز، پروتئاز و فسفولیپاز توسط HP

    باعث تخریب موکوس معده می شود. در نتیجه اولین خط دفاعی را تضعیف می کند.

 3- افزایش ترشح اسید معده

  بخصوص در ناحیه دوازدهه نقش دارد. باعث کاهش PH در داخل مجزای دوازدهه و در نتیجه ایجاد اپی تلیوم معدی (متاپلازی معده) در قسمت اول دوازدهه می کند و کلونیزاسیون باکتری در دوازدهه ایجاد می شود. همین نقش را در مری بارت نیز ایفا می کند.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن - 50 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


خرید آنلاین